Beleidsplan 2022

Versie januari 2022 Missie Stichting Zola Care Malawi (later te noemen: ‘de Stichting’) is opgericht in 2015 en aanvankelijk gestart als Stichting Live Life Foundation. Zola Care Malawi betreft een stichting zonder winstoogmerk dat onvoorwaardelijke steun biedt ten behoeve van een verbetering in de gezondheidszorg en hygiëne voor de inwoners van Malawi. De naam Zola is van Afrikaanse origine en betekent ‘leven, vrede en aarde’. Betekenissen die mooi aansluiten bij waar wij voor staan: gelijkheid op aarde en een waardig, vredig leven voor iedereen, ongeacht waar je wiegje staat. Daarnaast staat de naam Zola symbool voor nieuw leven en de geboortezorg waarin wij, middels het bouwen van een kraamziekenhuis, een actieve rol spelen. De woorden Care en Malawi dienen als aanvulling om duidelijkheid te scheppen omtrent de activiteiten van de stichting: het bevorderen van de gezondheidszorg in Malawi. Malawi telt 18,6 miljoen inwoners, waarvan maar liefst 61.6% in extreme armoede leeft (World Health Organization, 2018). Eén van de gevolgen van deze armoede is een gebrek aan goede gezondheidszorg voor alle inwoners. De projecten van stichting Zola Care Malawi zijn gericht op het maken van een verschil in dit gebrek en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Een respectvolle samenwerking met de lokale bevolking is hierbij van fundamenteel belang. Zola Care Malawi streeft naar het behoud van een gezonde financiële situatie zodat de werkzaamheden, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit, gewaarborgd kunnen worden. Wij beseffen dat duurzaamheid hierbij een belangrijk criterium is voor de toekomst van de volgende generaties. Zola Care Malawi streeft dan ook naar het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van de projecten en hierbij gebruik te maken van de natuurlijke omgeving. Visie Het behouden van nauw contact met de lokale bevolking en de medewerkers op de werkvloer, staat centraal bij de projecten. Samen kijken we naar waar we het verschil kunnen maken. De affiniteit met gezondheidszorg is bij onze bestuursleden zeer groot, aangezien iedereen binnen de medische sector in Nederland werkt. De doelstellingen die voorop staan zijn dan dus ook: • Goede gezondheidszorg, die voor iedereen beschikbaar is; • Het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners van Malawi. Kernwaarden Momenteel zet Zola Care Malawi zich in om te ondersteunen bij: • Het verstrekken van goede medische zorg en noodzakelijke medicatie, zowel in de klinische setting als in de mobiele kliniek; • Het streven naar kwaliteitsverbetering in de zorg, door uitbereiding van de kliniek naar (kraam)ziekenhuis met operatiekamers; • Preventie van ziekten door het geven van voorlichting over gezondheisonderwerpen zoals hiv/aids, malaria, gezonde voeding en persoonlijke hygiëne(o.a. mondzorg). Moeder-kindzorg en geboorteregeling; • Het creëren van een gemeenschap waarin alle mensen, ongeacht een eventuele beperking, gelijke kansen krijgen door middel van het verstrekken van voorlichting over handicaps en het verstrekken van specialistische zorg zoals kinderfysiotherapie; • Het optimaliseren van de voedingstoestand van zowel kinderen als volwassenen en honger te beperken door middel van screening en actieve behandeling van ondervoeding middels bijvoeding; • Het creëren van kansen door lokale mensen een scholing en/of baan aan te bieden binnen onze projecten. Actueel beleid Sinds de oprichting van de Stichting (2015) zijn de activiteiten met name gericht op kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in Lusangazi, Mzuzu (en omgeving), in het noorden van Malawi. De projecten zijn verbonden aan Capuchin Mission, die bestaat uit een missiepost van paters en nonnen uit India, gevestigd in Lusangazi. In samenwerking met de paters, nonnen en de lokale bevolking wordt op projectbasis gewerkt en waar nodig financiële ondersteuning geboden. In 2021 is er gewerkt aan de volgende projecten: het continueren van de kinderfysiotherapie, (onder)voedingsprogramma en dieetbegeleiding bij patiënten (met name kinderen) en kooklessen in de omliggende dorpen, verschepen van de container met (medische)artikelen van Nederland naar Malawi, definitief ontwerp kraamziekenhuis inclusief begrotingsplan en tijdspad tot oplevering kraamziekenhuis en een maandelijkse bijdrage voor de aanschaf van medicatie voor de apotheek in Pio Health Clinic en voor de mobiele kliniek. In 2022 willen we bovenstaande projecten voortzetten. De kinderfysiotherapie wordt verder opgezet door Daniëlle Hoefsloot, waarbij gestreefd wordt naar het wekelijks inzetten van een lokale fysiotherapeut om de patiënten te behandelen. Begin 2022 zal gestart worden met de bouw van het kraamziekenhuis in samenwerking met Stichting Bouwen Nederland, die fungeert als aannemer voor het project. Op dit moment bevindt het project zich nog in de eerste fase, de ontwerpfase. De bouwtekeningen zijn definitief afgerond en begin januari zal een projectbezoek gedaan worden door Eric de Ruiter, zodat gestart kan worden met het bouw klaar maken van de grond. Hierna zal de fundering aangelegd worden van het kraamziekenhuis. Om de bouw van het kraamziekenhuis goed te waarborgen zal er regelmatig vanuit het bestuur een veldreis gepland worden. In maart zullen Madelon en Mariska naar Malawi gaan en in april zal Daniëlle het project bezoeken. Tevens zal de aannemer Eric de Ruiter, van stichting Bouwen Nederland, elke 1-2 maanden naar Malawi afreizen. Het kraamziekenhuis zal de mogelijkheid bieden om vrouwen te begeleiden in de prenatale, perinatale en postnatale periode. Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen van de zwangere vrouwen, verwachten we dat het sterftecijfer van zowel moeder als kind kan worden verlaagd. Naar verwachting zal het kraamziekenhuis dienstdoen in een gebied met een reikwijdte van ruim vierhonderd kilometer. Het kraamziekenhuis zal tevens beschikken over een laboratorium, apotheek en twee operatiekamer. Op deze manier ligt de focus in het kraamziekenhuis op optimale zorg voor moeder en kind. Na de start van de constructie, is het de intentie om dit project in januari 2024 af te ronden. Bij het ontwerp van het kraamziekenhuis, is er rekening gehouden met de mogelijkheid om te allen tijde uitgebreid te kunnen worden. zo kan het zorgaanbod meegroeien met het toenemend aantal zwangere vrouwen die in ons kraamziekenhuis komen. Het laboratorium in het kraamziekenhuis, zal naar waarschijnlijkheid zorgen voor snellere diagnoses. Met het eerder opsporen van ziekten, verwachten we dat dit resulteert in een betere behandeling en een verkort ziekteproces. Daarnaast kan een goed werkend laboratorium in de zwangerschap bijdragen aan risicoselectie. Hierdoor kunnen (voorzorgs)maatregelen bij risicogroepen eerder worden genomen, of een behandeling worden gestart, waardoor bepaalde ziekten of complicaties zelfs kunnen worden voorkomen. Ook kan door middel van risicoselectie worden voorkomen dat ziekten worden overgedragen van moeder op kind, zoals dat bij hiv het geval kan zijn. Bij de bouw van het huidige Pio Health Clinic is geen rekening gehouden met uitbereiding. Op de lange termijn zal worden gekeken naar mogelijkheden om de kliniek te herinrichten en bestaande ruimtes beter te benutten. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt met de lokale aannemer. In de verre toekomst streven we naar een financieel gezond ziekenhuis, inclusief een afdeling voor chirurgie en orthopedie. De orthopedie afdeling is noodzakelijk voor invalide kinderen die momenteel ruim 800 kilometer moeten reizen naar het zuiden van Malawi voor een operatie. Een orthopedie afdeling in Lusangazi zal resulteren in lagere kosten voor de behandeling en minder reizen voor moeder en kind. Bij een behandeling in het zuiden van Malawi, geldt een langer verblijf voor herstel en revalidatie van het kind, wat resulteert in hogere financiële kosten. Deze uitgaven worden bespaard bij een behandeling dichter bij huis. Daarnaast zal de focus van de Stichting zich steeds meer uitbreiden van Lusangazi en Mzuzu, naar verder gelegen dorpen en gebieden. De Stichting hoopt uiteindelijk de werkzaamheden meer te kunnen spreiden over het noorden van Malawi, tot een omtrek van zo’n 500 kilometer. Werkzaamheden De werkzaamheden worden hoofdzakelijk in samenwerking gedaan met de lokale bevolking. Per project worden geschikte mensen aangesteld of mensen in opleiding genomen, om mee te werken aan het project. Werknemers werken op contractbasis, voor zo lang als het project is gepland. Zij krijgen een maandelijks loon vanuit ofwel de Stichting, of Capuchin Mission. Benodigde materialen voor de projecten worden zoveel mogelijk lokaal gemaakt en/of gekocht om de economie van Malawi te stimuleren. Tevens ondersteunt dit het beleid van duurzaamheid in de omgeving waarin de Stichting werkzaam is. Bestuursleden van de Stichting werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. Enkel gemaakte onkosten ten behoeve van de Stichting worden zo nodig vergoed, zoals bijvoorbeeld inschrijfgeld voor Partindagen en onkosten in Malawi zelf. Er wordt gestreefd om de omgeving waarin de Stichting werkzaam is jaarlijks te bezoeken. Kosten voor deze reis worden voor eigen rekening van de persoon genomen of zijn expliciet opgenomen in een donatie. Organisatiestructuur Het bestuur van de stichting kent 6 leden: – Mevrouw Mariska de Bruijn – voorzitter – Mevrouw Daniëlle Hoefsloot – secretaris – Mevrouw Karin Nooyens – penningmeester – Mevrouw Amber Groos – algemeen bestuurslid – Mevrouw Madelon van Tilburg – algemeen bestuurslid – Mevrouw Lisa Schilperoord – algemeen bestuurslid De bestuursleden fungeren tevens als uitvoerend vrijwilliger waarin de taken als volgt zijn verdeeld: – Mevrouw Mariska de Bruijn – fondsenwerving, coördinatie projectplan kraamziekenhuis en voeding – Mevrouw Daniëlle Hoefsloot – fondsenwerving, secretariaat, coördinatie projectplan kinderfysiotherapie – Mevrouw Karin Nooyens – financiën – Mevrouw Amber Groos – social media en website, coördinatie projectplan kraamziekenhuis – Mevrouw Madelon van Tilburg – fondsenwerving, coördinatie projectplan kraamziekenhuis – Mevrouw Lisa Schilperoord – coördinatie projectplan voorlichting Werving van fondsen De projecten worden op dit moment gefinancierd uit giften van particulieren, kerkelijke instellingen, inzamelingsacties en sponsoracties en samenwerkingsovereenkomsten met andere NGO’s en stichtingen. Het netwerk van de stichting is in 2021 verder uitgebreid, onder andere door het Partin netwerk en veel externe promotie van de Stichting in bijvoorbeeld krantenartikelen en via social media. In 2022 wil de Stichting de naamsbekendheid nog meer vergroten en het netwerk van de Stichting uitbreiden tot 5 provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant. Door het organiseren van een jaarlijks terugkerend sponsorevenement (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid19), benadering van bedrijven, andere stichtingen, fondsen en scholen, streven we naar uitbreiding van een groter netwerk van donateurs. Tevens hopen we hiermee periodieke schenkingen te verwezenlijken, die onze jaarlijkse begroting kunnen dekken. In 2022 streven we als Stichting ernaar om de ANBI-status te behouden, wat ten goede komt aan het werven van donateurs. Beheer van het vermogen Het vermogen van de Stichting wordt beheerd op een bankrekening van de Rabobank, waarop activa en passiva worden verantwoord aan het bestuur, sponsors en donateurs. De noodzakelijke uitgaven moeten aan de eis voldoen dat deze ten goede komen aan de kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg van Malawi. Rekeningen worden gefactureerd en digitaal verantwoord naar het bestuur. De verantwoording ligt bij de penningmeester van de Stichting. Op dit moment is er sprake van een gezonde rekening. Besteding van het vermogen Nagenoeg alle ontvangsten worden besteed aan het doel om de kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in Malawi te stimuleren. Een zeer klein percentage uit giften en donaties wordt gebruikt om gemaakte kosten waaronder betalingsverkeer (o.a. wisselkoers), kosten voor fondsenwerving en onderhoud van de website te dekken. De noodzakelijke uitgaven zijn te allen tijde zichtbaar in het jaarplan en kunnen opgevraagd worden via het bestuur. De Stichting hecht waarde aan respect, vertrouwen en transparantie naar de donateurs. In geval van opheffing van de Stichting, zal het nog in kas aanwezige geld ten gunste komen van een vergelijkbare stichting.